Artificial Insemination in dairy goats using fresh semen

Artificial Insemination in dairy goats using fresh semen